Loading...Loading...

Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

1.Gyldighed
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.
Salgs- og leveringsbetingelser, som måtte være påtrykte ordrebekræftelsen, eller hvortil kunden på anden måde henviser, har kun gyldighed, såfremt dette udtrykkeligt angives i vor ordrebekræftelse.

2. Produktinformation
Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og andet reklamemateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt indgår som en del af parternes aftale.

3. Tilbud
Alle priser afgives med forbehold for råvare- og valutakursændringer, leveringstid med forbehold for mellemsalg og ændringer af leveringstid fra værk. Afgiver sælger skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger inden 2 uger fra tilbudets dato.

4. Kvalitet
Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet i sin helhed egner sig til hans behov. Certifikat medfølger kun efter aftale. Sælger kontrollerer, at certifikatet dækker det leverede behov, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger.

5. Kvantum
For den leverede totalmængde forbeholdes en margin på plus/minus 10% af det specificerede kvantum.
Beregning efter vægt, styk- eller længdeangivelser sker i overensstemmelse med sædvane.

6. Ordre og aftaler
En ordre må, for at være bindende for sælger, bekræftes skriftlig af denne, og kun sælgers salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ordrens effektuering. Såfremt køber har indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge
skriftlig og være sælger i hænde senest en uge efter ordrebekræftelsens dato.

7. Priser og levering
Ved salg fra lager gælder de priser og betalingsbetingelser, der fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste excl. moms. Levering sker ab sælgers adresse, eller efter aftale.

8. Betaling
Betaling skal være sælger i hænde den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet skal betaling ske kontant ved levering. Sælger forbeholder sig dog retten til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at sælger kommer i besiddelse af oplysninger, som viser, at købers betalingsevne er svækket. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forbehold (fordringshavemora) er køber – med mindre sælger skriftligt meddeler køber
andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter, som til enhver tid er angivet på fakturaen. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

9. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påbeløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har transporteret sin ret.

10. Levering
Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egen folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale mod køber bringer det solgte til køber. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn og overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbudets fremsættelse/aftalens indgåelse.

Ved salg af lager- og standardvarer betragtes en udskydelse af leveringstiden med 30 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor sælger, med mindre andet er aftalt. Ved salg af individuelt tilvirkede varer er sælger ikke ansvarlig for nogen form for forsinkelse uanset varigheden heraf, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor sælger. Hvor af parterne er dog ansvarsfrit berettiget til annullere aftalen, såfremt forsinkelsen overstiger 3 måneder.

11. Emballage
Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen. Emballage tages kun retur efter særskilt aftale.

12. Afbestilling
Ved afbestilling af leverancer er køber forpligtet til at betale fuld erstatning, herunder for mistet avance, samt i øvrigt skadesløsholde sælger for samtlige de med afbestillingen forbundne omkostninger.

13. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til at uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe.

14. Mangler og reklamationer
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Mangler ved det solgte vil efter sælgers valg inden for rimelig tid blive afhjulpet eller det solgte omleveret. Sker sådan afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræver afslag i købssummen eller kræve erstatning.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftligt meddelelse herom samt anføre hvori manglen består. Reklamationer over varernes kvalitet må vedlægges prøver af tilstrækkelig mængde til sikker bedømmelse af reklamationens berettigelse. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig mangler over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. Er der sket afhjælpning og omlevering, kan sælgers mangelansvar ikke udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

15. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Sælger hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestikritioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbudets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Det påhviler sælger uden udgrundet ophold skriftlig at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt.

16. Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som han har ansvar for. Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre. Sælger er ikke ansvarlig for drifttab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning; sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forsaget af leverancen. Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke hvis han har gjort sig skyld i grov uagtsomhed.

17. Returvare
Varer modtages kun retur efter særlig herom truffet aftale med sælger. Medmindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand og for værks-/fabriksemballerede materialers vedkommende, at disse er i original, ubrudt emballage.

15. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.